“ที่เดียวจบครบวงจร อินดัสทรี้โปรตัวจริงเรื่องสินค้าอุตสาหกรรม”

Product repair policy

บริษัท มีความมุ่งมั่น และส่งเสริมธุรกิจของประเทศ โดยเสนอบริการและอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แต่ทั้งนี้ ชิ้นส่วนทุกชนิดมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ทำให้สินค้าต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะ หรือตามอาการเสีย

เพื่อให้การบริการหลังการขาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว, ทางบริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย, งานซ่อม, งานติดตั้งต่างๆ ตั้งแต่ ม.ค. 2559 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีการเสนองานบริการ ดังนี้

1.การรับ-ส่งคืน ของซ่อม ได้ 2 วิธี

1.1 ลูกค้าสามารถส่ง หรือรับคืนสินค้าซ่อม ได้ที่ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43

1.2 ลูกค้าโทรแจ้งทางบริษัทฯเข้าไปรับสินค้าซ่อม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส, ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้วิธีการไปรับของซ่อม และคิดค่าใช้จ่ายตามเหตุสมควร เช่น โดยรถจัดส่งบริษัทฯ หรือจ้างรถจากภายนอก

2.การประเมินของซ่อม, บริษัทฯ จะทำการประเมินของซ่อมโดยเร็ว หลังจากที่ได้รับสินค้าซ่อมมา

นอกเหนือไปจากการไปรับ-ส่งสินค้าซ่อม, ทางบริษัทฯ ต้องมีการแกะสินค้าออกมาตรวจสอบภายใน ซึ่งในการดำเนินการนี้ ต้องมีการใช้สารล้าง และสารหล่อลื่นต่างๆ เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วน ทำให้ช่างชำนาญการเห็นร่องรอยของความเสียหาย และประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าจะได้ทราบถึง รายการอะไหล่ที่เสียหาย และคำแนะนำของการบำรุงรักษาเบื้องต้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการซ่อมสินค้าก็ตาม

กรณีลูกค้าไม่ต้องการซ่อมสินค้า, ทางบริษัทฯ มีการเก็บค่าบริการเปิดเครื่อง (เรียกว่า ค่าตรวจเช็ค) คือค่างานบริการไปรับ-ส่งสินค้าซ่อม, การใช้สารล้าง และสารหล่อลื่นต่างๆ ซึ่งอัตราค่าบริการเปิดเครื่อง (เรียกว่า ค่าตรวจเช็ค) จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้า โดยสามารถสอบถามล่วงหน้าที่ได้ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

กรณีลูกค้าไม่ต้องการซ่อม และเป็นผู้มารับ-ส่งสินค้าซ่อมเอง, ทางบริษัทฯจะทำการลดค่าตรวจเช็ค 50%

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการประเมิน และแจ้งลูกค้ามารับสินค้าซ่อมคืน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยินยอมให้เก็บค่าตรวจเช็ค

3.การเสนอราคาและการยืนยันการซ่อม

ทางบริษัทฯ จะทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าพิจารณา หลังจากได้รับสินค้าที่ต้องการให้ซ่อม และทำการประเมินแล้ว ภายใน 7 วัน ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้อะไหล่ที่สั่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ, ลูกค้าสามารถยืนยันการซ่อม โดยส่งใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือเซ็นอนุมัติในใบเสนอราคาของทางบริษัทฯ

เมื่อซ่อมเสร็จ ลูกค้าสามารถเข้ามารับคืนสินค้าซ่อม พร้อมทั้งชำระเงิน ได้ที่ บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43 หรือ บริษัทฯไปส่งคืนสินค้าซ่อม และเก็บค่าบริการ และค่าอะไหล่

ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

4.การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี โดย

4.1 เงินสด ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ที่บริษัท ไทยเบส (ประเทศไทย) จำกัด ณ. ซอยสุขสวัสดิ์ 43

4.2 เงินสด โดยชำระให้กับช่างหรือพนักงานขับรถ ที่นำสินค้าซ่อมไปส่งคืน

4.3 โอนเงิน เข้าบัญชีบริษัท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาไชย, บัญชีเลขที่ 158-0-05513-3

ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2819-0900 หรือเมล์ service@thaibase.co.th ติดต่อแผนกเซอร์วิส

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าซ่อม

เนื่องด้วยความจำกัดของพื้นที่เก็บสินค้า, บริษัทฯ กำหนดเวลาในการเก็บรักษาสินค้าซ่อมให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

สินค้าที่เสีย ที่รอการอนุมัติซ่อม           ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ในใบเสนอราคา

สินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว                            ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ซ่อมเสร็จ

ถ้าเกินจากจำนวนวันดังกล่าว, ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ และถือว่าลูกค้ายินยอมทำตามนโยบายดังกล่าว