fbpx

ปั๊ม mitsubishi

  • Mitsubishi SSP SERIES

   Mitsubishi SSP-405SA

   4 out of 5
   ฿6,150.00

   Mitsubishi SSP-405SA Mitsubishi SSP Series Specifications SSP Model  Motor Output  Phase  Supply  Rated  Maximum   Weight kW HP Head (m) Flow…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP – 255S

   4 out of 5
   ฿7,150.00

   Mitsubishi CSP – 255S Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9…

  • Mitsubishi CSP - 255SA

   Pump Mitsubishi CSP – 255SA

   ฿8,250.00

   Mitsubishi CSP – 255SA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-1505T

   ฿12,700.00

   Mitsubishi CSP – 255SA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-1505TA

   ฿13,850.00

   Mitsubishi CSP-1505TA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi CSP-405S

   Pump Mitsubishi CSP-405S

   ฿7,650.00

   (Thai) Mitsubishi CSP-405S Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-405SA

   ฿8,750.00

   Mitsubishi CSP-405SA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-755S

   ฿10,200.00

   Mitsubishi CSP-755S Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-755SA

   ฿11,300.00

   Mitsubishi CSP-755SA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-755T

   ฿11,000.00

   Mitsubishi CSP-755T Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi CSP SERIES

   Pump Mitsubishi CSP-755TA

   ฿12,000.00

   Mitsubishi CSP-755TA Mitsubishi CSP Series ปั๊มน้ำแบบจุ่ม เหล็กหล่อ ชนิดใบพัด Vortex Impeller เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทั้งงานภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานระบายน้ำเสีย และงานสูบของเหล็วที่มีการหนืดสูง ใช้ได้กับของเหลวที่มีค่า pH 5-9 ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60…

  • Mitsubishi SSP SERIES

   Pump Mitsubishi SSP-1505T

   ฿9,350.00

   Pump Mitsubishi SSP-1505T Mitsubishi SSP Series Specifications SSP Model  Motor Output  Phase  Supply  Rated  Maximum   Weight kW HP Head (m)…

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  No products in the cart.